Regulamin Egzaminu na Kartę Motorowerową


  1. Do szkolenia i egzaminu mogą przystąpić wszyscy obecni oraz przyszli uczniowie Gimnazjum nr1 w Hrubieszowie oraz jego absolwenci.
  2. Warunkiem otrzymania karty jest ukończone 13 lat, jak równieŜ zgoda rodziców lub opiekunów do ubiegania się przez ucznia o zdobycie karty motorowerowej.
  3. Do egzaminu uczeń moŜe przystąpić, jeśli uzyskał pozytywną ocenę z zachowania.( ocena nieodpowiednia i naganna dyskwalifikuje ucznia.
  4. Karta motorowerowa jest wydawana 4. w szkole bezpłatnie.
  5. Opłaty jakie ponoszą uczniowie, to koszty związane z wynajmem motoroweru w wysokości 10zł,
  wykonanie zdjęcia formatu legitymacyjnego oraz w przypadku wydania duplikatu Karty Motorowerowej.
  6.KaŜdy uczeń chcący zdawać egzamin zobowiązany jest do:
  - odbycia szkolenia teoretycznego ze znajomości Prawa o Ruchu Drogowym w ramach spotkań szkoleniowych prowadzonych w naszej szkole,
 • uczestnictwa w spotkaniach z przedstawicielem SłuŜby Zdrowia, których tematem jest udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych w wymiarze 2 godzin,
  7. Uczniowie składają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej.
  8. Test (część teoretyczna) zawiera pytania o następującej tematyce:
 • znaki i sygnały drogowe,
 • manewry na drodze,
 • typowe sytuacje drogowe (skrzyŜowania drogi głównej z drogami podporządkowanymi,
 • skrzyŜowania dróg równorzędnych i z ruchem okręŜnym),
 • pierwsza pomoc ofiarom wypadków. 9.Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego motorowerem pod względem:
 • Pozycji kierującego na pojeździe.
 • Upewnienia się o moŜliwości jazdy.
 • Upewnienia się o moŜliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy.
 • Płynnego ruszania z miejsca.
 • Przejazdu przez rondo z sygnalizowaniem skrętu.
 • Przejazdu "ósemki" bez najeŜdŜania na linię, nie podpierając się nogami.
 • Hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu. 10. Za pozytywnie zdany egzamin teoretyczny uważa się udzielenie przez ucznia 80 % poprawnych odpowiedzi w teście i zdany test praktyczny.
  11. Uczniowi, który nie zdał egzaminu praktycznego podczas 3 próbnych jazd, nauczyciel moŜe udzielić czwartej szansy.
  12. JeŜeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.


  Procedura uzyskania Karty Motorowerowej
  Osoba w wieku od 13 do 18 roku Ŝycia, moŜe poruszać się po drogach publicznych motorowerem posiadając kartę motorowerową. Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. NR 98, poz 602 z późn. zm) - Art. 97 i art. 109 nakłada na dyrektorów gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych obowiązek wydawania uczniom (po odpowiednim szkoleniu i sprawdzeniu wiadomości) kart motorowerowych i wyznaczeniu nauczyciela odpowiedzialnego za realizowanie treści wychowania komunikacyjnego.

  Kolejność załatwiania formalności:
  Wypełnić 1. "Arkusz zaliczeń ucznia"
  2. Uzyskać wpis - opinię nauczyciela wychowawcy
  3. Uzyskać wpis - zgodę rodziców lub opiekunów
  4. Zgłosić się do nauczyciela przygotowującego do uzyskania Karty Motorowerowej z wypełnionym arkuszem zaliczeń
  5.We własnym zakresie (szkoła na dzień dzisiejszy nie posiada motoroweru) nauczyć się jazdy na motorowerze
  6. Przystapić do egzaminu na Kartę Motorowerową - maj
  7. Zdać egzamin teoretyczny i praktyczny w obecności komisji egzaminacyjnej
  8. Zgłosić się do sekretariatu celem wypisania karty motorowerowej (po pozytywnym zdaniu egzaminu - wyniki w dniu egzaminu)
  9. Sesja egzaminacyjna z reguły odbywa się w maju
  10.Przygotowywanie do Egzaminu na Kartę Motorowerową odbywa się podczas spotkań szkoleniowych po zajęciach lekcyjnych.

  Sprawdzenie wiedzy teoretycznej odbywa się w określonym przez nauczyciela czasie i miejscu, co najmniej 2 tygodnie przed egzaminem praktycznym.

  11. Tematyka:
 • Postępowanie wobec pieszych
 • Podstawowe manewry na drodze
 • Znaki i sygnały drogowe
 • Pierwszeństwo przejazdu
 • Wyposażenie motoroweru i obsługa
 • Czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo
 • Elementy pomocy przedmedycznej

  Sprawdzenie kwalifikacji praktycznych odbywa się na placu. Ocenie podlegają:
 • Pozycja kierującego na pojeździe
 • Upewnienie się o moŜliwości jazdy
 • Płynne ruszanie z miejsca
 • Upewnianie się o moŜliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy
 • Jazda wytyczonym pasem bez najeŜdŜania na linię, nie podpieranie się nogami
 • Hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu
 • Ruszanie na wzniesieniu


  UWAGA!!!
  Do odebrania karty motorowerowej niezbędne jest posiadanie zdjęcia formatu legitymacyjnego.
Wstecz