Program profilaktyczny
Cele i zadania szkoły
  W roku szkolnym 2008/2009 Zespół do spraw profilaktyki prowadzi działania w następującym składzie:

  -pedagog szkolny -Anna Karkuszewska
  -lider zespołu - Elşbieta Pochylczuk
  -członkowie zespołu -Jolanta Marel
  -ks. Artur Sokół

  Realizacja zadań odbywa się w oparciu o Szkolny Program Profilaktyczny i coroczny plan działań profilaktycznych.
  W roku szkolnym 2008/2009 w Gimnazjum nr1 im. Króla Władysława Jagiełły w Hrubieszowie we współpracy z Miejską Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Hrubieszowa realizowane są dwa programy profilaktyczne:

 • Program Działań Profilaktycznych:

JESTEŚMY WOLNI ! MÓWIMY STOP UZALEŻNIENIOM

JESTEŚMY BEZPIECZNI ! - MÓWIMY STOP NIETOLERANCJI, AGRESJI I PRZEMOCY
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY
DLA GIMNAZJUM NR 1 IM.KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W HRUBIESZOWIE

  WRZESIEŃ 2005

  WSTĘP


  Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagraşającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu şyciu, a takşe ograniczanie i likwidowanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl şycia. Na procesie oddziaływań w obszarze profilaktyki zaciąşyły negatywnie zmiany społeczno – ekonomiczne i polityczne ostatnich lat, które sprawiły, iş zwiększyła się liczba czynników destrukcyjnych oddziaływujących na dzieci i młodzieş, skutkiem czego stale wzrasta liczba osób przejawiających dysfunkcje rozwojowe oraz poszukujących wsparcia w trudnych sytuacjach şyciowych. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, konieczna jest modyfikacja procesu wychowania oraz stosowanie wielopoziomowych działań profilaktycznych.

  Waşnym miejscem oddziaływań profilaktycznych powinna być szkoła. Wynika to z tego, şe:

 • szkoła jest miejscem intensywnego rozwoju w zakresie funkcjonowania interpersonalnego i społecznego w grupie rówieśniczej,
 • szkoła jest miejscem działalności zadaniowej uczniów, a więc ujawnia lub wręcz wyzwala trudności dzieci i młodzieşy związane z podejmowaniem odpowiedzialności za własne şycie,
 • szkoła jest miejscem konfrontacji autorytetów i kształtowania się poczucia własnej toşsamości ucznia,
 • szkoła wypełnia znaczną część aktywnego şycia dzieci i młodzieşy,
 • z perspektywy rodziców szkoła jest terenem weryfikacji oczekiwań związanych z własnym dzieckiem,
 • szkoła pozwala na łatwy dostęp do środowiska dzieci i młodzieşy oraz sprawną organizację prowadzonych oddziaływań.

  Szkolny program profilaktyczny został opracowany na podstawie przeprowadzonej ewaluacji programu profilaktyki w roku szkolnym 2004/2005.
  Wyniki i zalecenia wykorzystano do wyznaczenia celów i zadań szkolnego programu profilaktyki.


POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Szkolny program profilaktyki opracowano zgodnie z Rozporządzeniem MEN i S z dnia 31 stycznia 2002 roku – zmieniające Rozporządzenie w sprawie ramowych Statutów Publicznych Przedszkoli oraz Publicznych Szkół W Dz. U. nr 10 z dnia 08 lutego 2002 roku- poz. 96 ( wchodzi w şycie od 01 września 2002 roku- zapis: Statut Szkoły uwzględnia Program Profilaktyki).

 • Odpowiedzialność za przygotowanie programu profilaktyki szkoły spoczywa na dyrektorze szkoły. Program ten uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Szkolne.

 • Szkolny program profilaktyki uwzględnia trzech adresatów: uczniów, rodziców i nauczycieli.

 • Działania profilaktyczne uwzględniają:
   - środki zaradcze podejmowane wobec uczniów sprawiających trudności wychowawcze przynoszą oczekiwane skutki,

   - przeciwdziałanie destrukcyjnym czynnikom, takim jak: ryzyko utraty zdrowia i bezpieczeństwa, izolacja społeczna, przemoc, agresja, patologie, w tym : nikotynizm, alkoholizm, narkomania, trudności finansowe, stresy rodzinne i niepowodzenia szkolne.

   - przestrzeganie przyjętych postaw i zachowań uczniów, które wskazują na ich moralny, społeczny, emocjonalny i duchowy rozwój oraz odpowiadają uznanym powszechnie wartościom i normom postępowania.

 • Główna rolę w profilaktyce w szkole pełni pedagog szkolny, który pomaga nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom lepiej zrozumieć potrzeby psychologiczne dzieci i młodzieşy, proces rozwoju i dojrzewania, znaczenie umiejętności radzenia sobie z problemami oraz tworzenia warunków twórczego i zindywidualizowanego rozwoju uczniów.

 • Podstawowym zadaniem wychowawcy jest pomaganie i tworzenie warunków ułatwiających wychowankowi rozwój: poczucie akceptacji, szacunku i zaufania, poczucie bezpieczeństwa i wolności w realizacji siebie oraz odpowiedzialności za środowisko, które współtworzy.

 • Obszary oddziaływań profilaktycznych to wszystkie zajęcia edukacyjne, godzina wychowawcza, zajęcia wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, biwaki, imprezy i uroczystości szkolne i pozaszkolne.

 • Profilaktyka w szkole ukierunkowana jest na eliminacje i redukcję czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących.


GŁÓWNE CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
  Rozwijanie poprawnej komunikacji w relacjach nauczyciel – uczeń, uczeń – rodzic, uczeń – uczeń.

  Rozwijanie postaw pro-społecznych i pro-zdrowotnych ( zapobieganie uzaleşnieniom, aktom przemocy i agresji oraz wypadkom, motywowanie do nauki i systematycznego uczęszczania do szkoły).CELE SZCZEGÓŁWE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
  1. Kształcenie umiejętności komunikacji w róşnego rodzaju relacjach interpersonalnych: nauczyciel – uczeń, uczeń- rodzic, uczeń – uczeń poprzez:
   - integracyjne wzmacnianie poczucia wartości i akceptacji w grupie,
   - koncentrowanie się na budowaniu zaufania,
   - dąşenie do większej otwartości uczniów, świadomego przeşywania emocji.
   - kształcenie umiejętności otwartego wyraşania swoich myśli i poglądów,
   - zwrócenie uwagi nauczycieli na najpilniejsze potrzeby uczniów, np.: bezpieczeństwa w grupie, samoakceptacji.
  2. Przekazanie uczniom i ich rodzicom wiedzy na temat środków uzaleşniających oraz mechanizmach rozwoju uzaleşnień poprzez:
   - uświadamianie uczniom i rodzicom, czym jest uzaleşnienie,
   - propagowanie zdrowego stylu şycia w wybranych aspektach tego zagadnienia,
   - kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z uşywaniem środków odurzających,
   - wyuczenie się praktycznych umiejętności chronienia siebie, w tym niekonfliktowego odmawiania.
  3. Motywowanie do nauki i systematycznego uczęszczania na lekcje poprzez:
   - omawianie problemów uczniów mających trudności edukacyjne i ich rozwiązywanie,
   - uświadamianie uczniom i ich rodzicom skutków wagarowania,
   - instruowanie rodziców na temat potrzeb edukacyjnych ich dzieci,
   - stałą kontrolę frekwencji na lekcjach,

  4. Kształcenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, eliminowanie aktów przemocy i agresji w kontaktach międzyludzkich poprzez:
   - modyfikowanie niepoşądanych i nieodpowiednich zachowań bez stosowania róşnorodnych form przemocy,
   - szukanie sposobów na odreagowanie napięć i niepokojów,
   - wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby.

  5. Kształtowanie wzorców zdrowego stylu şycia i spędzania wolnego czasu poprzez:
   - motywowanie do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowym, kół przedmiotowych i kół zainteresowań,
   - szukanie sposobów na prowadzenie satysfakcjonującego i społecznie akceptowanego trybu şycia, wolnego od patologii.CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
  I POZIOM / grupa niskiego ryzyka/

  STRATEGIA – informacyjna, edukacyjna, pozytywnych alternatyw
  Cel ogólny – profilaktyka pierwszorzędowa

  - promocja zdrowego stylu życia
  - opóźnienie wieku inicjacji „poczekaj do dorosłości”

  Cele szczegółowe:

  - integracja zespołów klasowych,
  - kształtowanie postaw twórczych i asertywnych,
  - uświadomienie uczniom czym jest uzależnienie,
  - propagowanie postaw pro-zdrowotnych ( zapobieganie nadużywaniu środków uzależniających),
  - rozwijanie postaw pro-społecznych,
  - zapobieganie aktom przemocy i agresji.

  II POZIOM / grupa podwyższonego ryzyka/

  STRATEGIA – pozytywnych alternatyw, wczesnej interwencji
  Cel ogólny – profilaktyka drugorzędowa

  - ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji „wycofaj się dopóki możesz”

  Cele szczegółowe:

  - koncentrowanie się na budowaniu zaufania, poczucia własnej i cudzej wartości,
  - podejmowanie racjonalnych wyborów w sprawie używania środków odurzających (w tym, mówienie NIE),
  - tworzenie wspólnego, jednorodnego środowiska wychowawczego (rodziców, nauczycieli i uczniów),
  - budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji (pozytywne więzi: uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel).

  III POZIOM / grupa podwyższonego i wysokiego ryzyka/

  STRATEGIA – wczesnej interwencji zmian środowiskowych
  Cel ogólny – profilaktyka drugo- i trzeciorzędowa

  - przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego i degradacji społecznej,
  - umożliwienie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie „leczenie, rehabilitacja, resocjalizacja).

  Cele szczegółowe:

  - wyuczenie się praktycznych umiejętności chronienia siebie,
  - przeprowadzenie bilansu strat związanych z używaniem alkoholu, nikotyny i narkotyków,
  - odrzucenie błędnych przekonań normatywnych i mitów dotyczących odurzania się,
  - szukanie sposobów zapobiegania oraz możliwości porzucenia uzależnienia i powrotu do normalnego życia w społeczności szkolnej i rodzinnej, odbudowanie klimatu i więzi w kontaktach interpersonalnych ( uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, uczeń-rodzic).


OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH
  I OBSZAR: Zapobieganie aktom agresji i przemocy oraz wypadkom
  STANDARD: Szkoła zapobiega zachowaniom agresywnym, przemocy oraz wypadkom

  ZADANIA:

  1. Nauczyciele podczas przerw pełnią dyżury na korytarzach szkolnych.
  2. Nauczyciele uczestniczą w kursach i szkoleniach na temat zachowań agresywnych i przemocowych oraz kursach bhp.
  3. Nauczyciele opracowują i realizują godziny wychowawcze na temat zachowań agresywnych.
  4. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami pracowni szkolnych i sali gimnastycznej.
  5. Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni prowadzą indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze i dyscyplinarne.
  6. Szkoła systematycznie współpracuje z instytucjami wspomagającymi szkołę w wychowaniu młodzieży.

  II OBSZAR: Zapobieganie nadużywania środków uzależniających: nikotyny, alkoholu i narkotyków
  STANDARD: Szkoła zapobiega uzależnieniom uczniów od nikotyny, alkoholu i narkotyków

  ZADANIA:

  1. Wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny uświadamiają uczniom skutki uzależnień.
  2. Szkoła realizuje ścieżkę pro-zdrowotną.
  3. Szkoła prowadzi szkolenia dla nauczycieli, uczniów i rodziców na temat uzależnień.
  4. Szkoła organizuje spektakle profilaktyczne na temat uzależnień.
  5. Pedagog szkolny wspomaga umiejętności wychowawcze rodziców dzieci sięgających po środki odurzające.
  6. Szkoła organizuje pomoc dla uczniów i rodziców nawiązując kontakt z poradniami specjalistycznymi.
  7. Pedagog szkolny prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i uczy postawy asertywnej.
  8. Wychowawcy i nauczyciele organizują lekcje poświęcone problemowi uzależnień.

  III OBSZAR: Brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne, wagary
  STANDARD: Szkoła motywuje uczniów o nauki i systematycznego uczęszczania na lekcje

  ZADANIA:

  1. Wychowawcy na bieżąco omawiają problemy uczniów związane z wynikami edukacyjnymi.
  2. Nauczyciele przedmiotów prowadzą zajęcia wyrównawcze, konsultacje indywidualne i grupowe.
  3. Wychowawcy informują rodziców o potrzebach edukacyjnych ich dzieci podczas wywiadówek i konsultacji indywidualnych.
  4. Szkoła stale kontroluje frekwencję uczniów na lekcjach.
  5. Wychowawcy organizują pomoc koleżeńską uczniom mającym trudności edukacyjne.
  6. Szkoła nagradza osiągnięcia edukacyjne uczniów (tytuł „Super ucznia”, nagrody rzeczowe) oraz promuje uczniów ze 100% frekwencją.

  IV OBSZAR: Rozwijanie postaw pro-zdrowotnych i pro-społecznych
  STANDARD: Szkoła promuje zdrowy styl życia

  ZADANIA:

  1. Szkoła organizuje zajęcia sportowe, kół przedmiotowych i kół artystycznych.
  2. Szkoła organizuje imprezy, programy i spektakle promujące zdrowy styl życia.
  3. Szkoła realizuje ścieżkę pro-zdrowotną.
  4. Szkoła organizuje czas wolny uczniów.
  5. Szkoła organizuje pogadanki, prelekcje, spotkania z pielęgniarką szkolną, psychologiem, policjantem na temat zdrowego tylu życia.
  6. Szkoła prowadzi pedagogizację rodziców promującą zdrowy styl życia.FORMY I METODY PRACY
   FORMY PRACY:
   - indywidualna praca pedagoga szkolnego z uczniami,
   - indywidualna praca wychowawcy z uczniami i ich rodzicami,
   - praca z całą klasą jako grupą wychowawczą,
   - praca w zespołach problemowych wspomagana przez pedagoga szkolnego, pielęgniarkę szkolną, policjanta, psychologa, terapeutów,
   - pedagogizacja rodziców,
   - konsultacje pedagoga szkolnego z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami,

   METODY PRACY:
   - zajęcia integracyjne,
   - godziny wychowawcze o narzuconym scenariuszu o tematyce profilaktycznej,
   - działalność kół przedmiotowych, artystycznych i sportowych,
   - udział młodzieży w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych,
   - działalność teatru szkolnego, zespołu wokalnego, organizacji szkolnych,
   - debaty i dyskusje z zaproszonymi osobami, np.: policjantem, pielęgniarką szkolną, psychologiem i innymi osobami,
   - udział młodzieży w wycieczkach szkolnych, biwakach, zielonej szkole,
   - udział w imprezach kulturalnych i oświatowych na terenie szkoły i poza szkołą,
   - spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami i wychowawców z rodzicami,
   - udział w programach i spektaklach profilaktycznych uczniów, rodziców i nauczycieli.


  Wstecz