PROGRAM WYCHOWAWCZY
GIMNAZJUM NR 1 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W HRUBIESZOWIE

  W roku szkolnym 2009/2010 Zespół do spraw wychowawczych prowadzi działania
  w składzie: lider zespołu: Anna Karkuszewska
  członkowie: Elżbieta Pochylczuk, Małgorzata Greszeta, Irena Tarcz, Jolanta Korkosz, Iwona Kraczkowska, Arleta Kowalska, Monika Jakoś-Wór, Magdalena Słowik.

Założenia ogólne:

 • Wychowanie szkolne ma na celu wszechstronny rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.
 • Praca wychowawcza to zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli, które prowadzi do osiągania celów wychowania zawartych w szkolnym programie wychowawczym.
 • Działania wychowawcze podejmują wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, wspomagani przez wszystkich pracowników szkoły.
 • Wychowawcy klas organizują i koordynują działania wychowawcze wobec powierzonej ich opiece klasie.

 • Wychowanie młodzieży należy przede wszystkim do rodziców, a szkoła stanowi w tym względzie istotne wsparcie. Działaniem nauczycieli w pracy wychowawczej jest wspieranie rodziców w wychowaniu, mającym na celu znalezienie swojego miejsca w społeczności i rozbudzenie dociekliwości poznawczej ucznia, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

  Cele wychowawcze programu:

 • Kształtowanie motywacji uczniów do nauki i systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne (przeciwdziałanie absencji uczniów).
 • Kształtowanie ludzi ogólnie wykształconych, przygotowanych do kontynuowania nauki.
 • Kształcenie i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych.
 • Kształtowanie ludzi zdrowych, wolnych od uzależnień, żyjących w zgodzie z naturą.
 • Kształtowanie ludzi kulturalnych, tolerancyjnych i wrażliwych na potrzeby i krzywdę innych.
 • Kształtowanie uczniów – świadomych współorganizatorów życia szkoły i współuczestników życia regionu, działających na rzecz dobra wspólnego.

 • Cele operacyjne programu wychowawczego:

 • Uczeń jest świadomy tego, że wyniki edukacyjne są efektem systematycznej pracy.
 • Uczeń jest świadomy szkodliwych skutków wagarów.
 • Uczeń uzupełnia zaległości i uzyskuje coraz wyższe wyniki w nauce.
 • Uczeń świadomie wytycza sobie cele i stara się je realizować pokonując trudności.
 • Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki na następnych etapach edukacji.
 • Uczeń korzysta z bazy szkoły.
 • Uczeń aktywnie włącza się w społeczeństwo informatyczne.
 • Uczeń jest ukierunkowany na dokonywanie właściwych wyborów.
 • Uczeń rozwija swoje zainteresowania i zdolności.
 • Uczeń ma możliwość prezentacji swoich zdolności i zdobytej wiedzy w szkole i poza nią. Jest doceniany za pracę i osiągnięcia.
 • Uczeń ma świadomość, że zdrowie jest wartością nadrzędną.
 • Uczeń jest świadomy szkodliwego działania używek.
 • Uczeń zna zasady działań na rzecz ochrony środowiska.
 • Uczeń zna zasady dobrego zachowania i zgodnie z nimi postępuje.
 • Uczeń dokonuje właściwych wyborów, podejmuje słuszne decyzje.
 • Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym.
 • Uczeń jest wrażliwy na cierpienie drugiego człowieka i jego potrzeby
 • Uczeń zna swoje prawa i obowiązki. W sposób demokratyczny podejmujemy decyzje dotyczące życia szkoły
 • Uczeń czuje się członkiem społeczności regionalnej, obywatelem kraju, identyfikuje się z kulturą europejską.
 • Uczeń zna historię Polski, kultywuje narodowe tradycje.

 • Dążąc do realizacji w/w celów stosowane są różne metody i formy pracy.

  Formy pracy:

 • praca indywidualna,
 • praca w grupach,
 • praca w zespołach zadaniowych.

 • Metody pracy:

 • gry i zabawy,
 • dyskusje,
 • dramy,
 • twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna,
 • uroczystości szkolne, imprezy okolicznościowe happeningi,
 • działalność kół przedmiotowych, artystycznych i sportowych,
 • wycieczki i wyjazdy śródroczne,
 • udział w imprezach kulturalnych i oświatowych na terenie szkoły i poza szkołą,
 • udział młodzieży w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych,
 • udział w programach i spektaklach profilaktycznych uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • metoda projektów,
 • warsztaty,
 • rozmowy, pogadanki.

 • Zgodnie ze Statutem Szkoły Program Wychowawczy został uchwalony przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego.

  Pełna wersja planu wychowawczego dostępna w sekretariacie.  Wstecz