Misja szkoły i model absolwenta
Cele i zadania szkoły

  1.Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

  2.Szkoła opracowała Misję Szkoły i Wizję Szkoły. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.MISJA SZKOŁY.

 • We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
 • Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej
 • Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.
 • Pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania i kształcenia.
 • Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.
 • Ściśle współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.
 • Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich klientów Szkoły.
 • Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy Szkoły, a wyniki ewaluacji skutków działań statutowych i pozastatutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności Szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.Model absolwenta

  1. Model absolwenta Gimnazjum Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Hrubieszowie Absolwent Gimnazjum Nr 1 to obywatel Europy XXI wieku, który:

  a) w swoim postępowaniu dąży do prawd.,
  b) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,
  c) posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi,
  d) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,
  e) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,
  f) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

  Absolwent Gimnazjum Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Hrubieszowie to młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.

  Absolwent Gimnazjum Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Hrubieszowie to człowiek:

  a)umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,
  b)twórczo myślący,
  c)umiejący skutecznie się porozumiewać,
  d)umiejący stale się uczyć i doskonalić,
  e)umiejący planować swoją pracę i ją organizować.

  Absolwent Gimnazjum Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Hrubieszowie to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny,ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista. Absolwent Gimnazjum Nr 1 to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.


Wstecz