PLAN PRACY SZKOLNEGO KOORDYNATORA DS. BEZPIECZEŃSTWA
w roku szkolnym 2009/2010
Opracowanie koordynator do spraw bezpieczeństwa: Elżbieta Pochylczuk

  Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów Nr 186/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach. Na podstawie w/w uchwały w Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Hrubieszowie został powołany szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa.

  Cele planu działań koordynatora ds. bezpieczeństwa:
  1. Zmniejszenie skali zjawiska agresji, przemocy rówieśniczej w szkole.
  2. Poprawa skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec uczniów będących sprawcami przemocy rówieśniczej.
  3. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy na terenie szkoły, zwiększenie dostępności i skuteczności udzielanej pomocy.
  4. Ograniczanie skali występowania innych zjawisk patologicznych tj. narkomania, nikotynizm, alkoholizm.
  5. Tworzenie warunków do prowadzenia działalności profilaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkole.

  Zadania szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa obejmują następujące obszary:
  1. Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów/wychowanków, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa.
  2. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkołach szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki.
  3. Wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.
  4. Pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.
  5. Współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego.
  6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem.
  7. Dzielenie się wiedzą z radą pedagogiczną.
  8. Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
  9. Dokumentowanie działań

  Pełna wersja plau działań koordynatora ds. bezpieczeństwa dostępna w sekretaricie.


Wstecz